Kezdőlap
https://sportoktatotanfolyam.hu/

Részletek a Sportoktató szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 813 01
 
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Sportoktató (a sportág megjelölésével)
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
 
2.2. Szakmai előképzettség: –
 
2.3. Előírt gyakorlat: –
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR szám FEOR megnevezés Munkakörök
3.1.2. 3722 Fitnesz- és rekreációs programok irányítója Sportoktató (a végzettségében szereplő sportágban)
3.1.3. Aerobic oktató
3.1.4. Búvároktató
3.1.5. Fitnesz oktató
3.1.6. Golfoktató
3.1.7. Harcművészet oktató
3.1.8. Könnyűbúvár oktató
3.1.9. Úszás oktató
3.1.10. Vizisíoktató
 
 
 
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.
A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, - klubok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.
Sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével közreműködik a diákok tanórán kívüli foglalkoztatásában, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésében.
A sportoktató olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések - a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok - alapszintű bemutatását és oktatását.
Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez. Az általa irányított közösség vagy egyén motoros, testi, személyiség- és teljesítményfejlődése iránt felelősséget érez, etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél-eszköz kapcsolat elemeit és megvalósítási módjait.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-       a választott sportág mozgásformáit alapszinten bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
-       edzésterveket összeállítani és végrehajtatni, magasabb képesítésű edzők által összeállított edzésterveket levezetni
-       az alaptechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
-       kisebb sporteseményeket megszervezni és lebonyolítani
-       sportágában tanfolyamokat, táborokat szervezni
-       sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
-       a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
-       az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
-       a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
-       szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
-       a foglalkozásokon résztvevők képességeit és erőnlétét szakszerűen értékelni
-       más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével)  szakképesítés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító
száma
megnevezése
4.3. 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
4.4. 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
4.5. 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
4.6. 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
4.7. 10326-12 Sportági alapok
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok írásbeli
5.2.4. 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás gyakorlati
5.2.5. 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika gyakorlati
5.2.6. 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai írásbeli
5.2.7. 10326-12 Sportági alapok írásbeli
 
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása
 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó egy megadott technikai elem (mozgásforma, gyakorlatsor stb.) oktatását mutatja be sportolók vagy a többi vizsgázó közreműködésével. A vizsga során kitér az elemre vonatkozó leggyakrabban előforduló hibákra, valamint azok javítására. Vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb segítséget nem vehet igénybe.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 60 %
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: –
 
A vizsgafeladat ismertetése:  –
 
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügy, edzéselmélet
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szervrendszerek anatómiája, működése és sportadaptációja, különböző életkorú egyének biológiai és terhelésélettani sajátosságai, krónikus betegek sportolása, testalkat, testösszetétel és testsúlyszabályozás, edzés és energiaforgalom, sportártalmak megelőzése, kondicionális képességek fajtái és fejlesztése, a koordináció és mozgásszerkezet, mozgástanulás.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40 %
 
 
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások http://munka.hu/ weblapon érhetők el a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgák menüpontjában.
 
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:-
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tantermi tábla
6.3. Projektor
6.4. Laptop
6.5. Videó vagy DVD lejátszó
6.6. Videó kamera
6.7. Anatómiai szemléltető eszközök
6.8. Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök
6.9. Sportági gyakorlathoz szükséges felszerelések, eszközök
 
 
Megjegyzés:
1. A Sportoktató részszakképesítés képzési feladatainak teljesítéséhez szükséges eszközöket és felszereléseket az adott sportág sajátosságainak fegyelembevételével kell biztosítani
2. A képzőhelyek számára javasolt az automata defibrillátor készülék beszerzése
 
7. EGYEBEK
 
A képzés megkezdésének feltétele a betöltött 18. életév.
 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Az adott sportág országos sportági szakszövetsége, illetve területi szervének képviselője
 
Amennyiben egy vizsgacsoporton belül többféle sportág jelenik meg, úgy a Sportoktató részszakképesítés 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenység teljesítésén sportáganként szükséges a vizsgabizottsági tag jelenléte. Az 5.3.2. szóbeli vizsgatevékenység teljesítésén elegendő egy vizsgabizottsági tag attól a szakszövetségtől vagy területi szervétől, amely sportágból a legtöbben tesznek szakmai vizsgát. Ezekben az esetekben a vizsgabizottság szakmai szervezet által delegált tagja részére a sportágában vizsgázók létszáma alapján illeti meg a díjazás.
 
A Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szövetségek jogosultságaival rendelkező országos sportági szövetség működik.
 
A képző intézmény köteles a Sportoktató (a sportág megjelölésével) részszakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről – annak megkezdésétől számított 30 napon belül - írásban tájékoztatni az adott sportág országos sportági szakszövetségét.
 
A Sportoktató részszakképesítés 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének időpontja az idényjellegű sportágak esetében (pl. búvársport, evezés, golf, hegymászás, jégkorong, kajak- kenu, korcsolya, sí, snowboard, szörf, vitorlázás sportágakban) eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének - az első vizsgatevékenység napjától számított - határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.
 
Az előzetesen megszerzett tudás (pl. sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés összes óraszámának 50 %-ig számítható be.
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részletek a Sportoktató szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiből. OKJ-s sportoktató szakképesítés, Aerobic oktató, Búvároktató, Golfoktató, Fitnesz oktató,  Harcművészet oktató, Könnyűbúvár oktató, Úszás oktató, Vizisíoktató,